วิเคราะห์ภาพดาวเทียมจาก กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 25/10/2563

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (เวลา 16.30 น.) (รายละเอียด)
1. ผู้ป่วย COVID-19(ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่)
- รายใหม่วันนี้ 0 ราย
- สะสม 15 ราย
- รักษาอาการปกติ พักฟื้นที่
ศูนย์บ้านยางน้อย (Local Isolation)
0 ราย
- หาย/กลับบ้าน 15 ราย
- ยังรักษาใน รพ. 0 ราย
2.ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
- รายใหม่วันนี้ 2 ราย
- สะสม 1,013 ราย
- ยังรักษาใน รพ. 0 ราย
- กลับบ้าน 1,013 ราย
- สังเกตอาการที่บ้าน 0 ราย
     
3.การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน
ที่ศูนย์บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน
- รายใหม่ 0  ราย
- สะสม 263  ราย
- จำหน่ายกลับบ้าน สะสม 251  ราย
- อยู่ระหว่างกักกัน 12  ราย
อ้างอิงข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี
 
ข่าววันที่ : 21 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 
ข่าววันที่ : 21 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
ข่าววันที่ : 21 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
 
ข่าววันที่ : 20 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563
 
ข่าววันที่ : 20 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมภูสุวรรณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอำนวยผล หมู่ที่13 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสารภี หมู่ที่1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่9 ตำบลตากแดด - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่4 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพืชอุดม หมู่ที่6 ตำบลบุเปือย บ้านหนองหญ้าช้าง หมู่ที่13 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่9 ตำบลนาคาย - บ้านห้วยดู่ หมู่ที่3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่2 ตำบลแก่งโดม - บ้านห้วยแสนพราน หมู่ที่13 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี pdf
ดูข่าวประกาศทั้งหมด
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด