วิเคราะห์ภาพดาวเทียมจาก กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 20/09/2563
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 (เวลา 18.30 น.) (รายละเอียด)
1. ผู้ป่วย COVID-19(ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่)
- รายใหม่วันนี้ 0 ราย
- สะสม 15 ราย
- รักษาอาการปกติ พักฟื้นที่
ศูนย์บ้านยางน้อย (Local Isolation)
0 ราย
- หาย/กลับบ้าน 15 ราย
- ยังรักษาใน รพ. 0 ราย
2.ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
- รายใหม่วันนี้ 3 ราย
- สะสม 972 ราย
- ยังรักษาใน รพ. 0 ราย
- กลับบ้าน 972 ราย
- สังเกตอาการที่บ้าน 0 ราย
     
3.การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน
ที่ศูนย์บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน
- รายใหม่ (จาก สปป.ลาว) 0  ราย
- สะสม 231  ราย
- จำหน่ายกลับบ้าน สะสม 225  ราย
- อยู่ระหว่างกักกัน 6  ราย
อ้างอิงข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี
 
ข่าววันที่ : 17 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2563
 
ข่าววันที่ : 16 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
ข่าววันที่ : 16 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563
 
ข่าววันที่ : 16 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม อัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ข่าววันที่ : 16 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมสรุปผลการประเมิน คัดเลือกส่วนราชการและบุคคลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 9 ส.ดีเด่น
สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตากล้า หมู่ที่3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโบกม่วงน้อย หมู่ที่13 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ - ภูถ้ำทอง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาเหล่า หมู่ที่13 ตำบลหัวนา - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตากล้า หมู่ที่3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเหล้า หมู่ที่8 ตำบลแกงโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านสร้างแก้วเหนือ หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
ดูข่าวประกาศทั้งหมด
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด