; Bootstrap 101 Template
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (เวลา 22.00 น.)
(รายละเอียด)
1. ผู้ป่วย COVID-19(ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่)
- รายใหม่วันนี้ 0 ราย
- สะสม 15 ราย
- รักษาอาการปกติ พักฟื้นที่
ศูนย์ บ้านยางน้อย (Local Isolation)
0 ราย
- หาย/กลับบ้าน 15 ราย
- ยังรักษาใน รพ. 0 ราย
2.ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
- รายใหม่วันนี้ 7 ราย
- สะสม 576 ราย
- ยังรักษาใน รพ. 5 ราย
- กลับบ้าน 571 ราย
- สังเกตอาการที่บ้าน 0 ราย
     
3.การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน
ที่บ้าน (Home Quarantine) ที่ศูนย์ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน
- รายใหม่ 287 ราย - รายใหม่ 0 ราย
- สะสม 55,665 ราย - สะสม 76 ราย
- พ้นระยะกักฯ 51,074 ราย - จำหน่ายสะสม 68 ราย
- อยู่ระหว่างกักฯ 4,591 ราย - อยู่ระหว่างกักกัน 8 ราย
อ้างอิงข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี
 
ข่าววันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
 
ข่าววันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นาถูกทรายทับถม จากอุทกภัย
 
ข่าววันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 
ข่าววันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
อบจ.อุบลฯ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
 
ข่าววันที่ : 28 พฤษภาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี เร่งดำเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านนาสนาม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยา ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยา ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้กับโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้กับโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่5 ตำบลบุ่งมะแลง - บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่1 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี pdf
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2557 pdf
ดูข่าวประกาศทั้งหมด
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด