; Bootstrap 101 Template

ติดตาม บันทึกเทปรายการเบิ่งบ้าน เบิ่งเมือง ช่วงผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.อุบลราชธานี 6 ก.ค.63 (น.17.21 )
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (เวลา 19.30 น.) (รายละเอียด)
1. ผู้ป่วย COVID-19(ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่)
- รายใหม่วันนี้ 0 ราย
- สะสม 15 ราย
- รักษาอาการปกติ พักฟื้นที่
ศูนย์ บ้านยางน้อย (Local Isolation)
0 ราย
- หาย/กลับบ้าน 15 ราย
- ยังรักษาใน รพ. 0 ราย
2.ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
- รายใหม่วันนี้ 4 ราย
- สะสม 781 ราย
- ยังรักษาใน รพ. 0 ราย
- กลับบ้าน 781 ราย
- สังเกตอาการที่บ้าน 0 ราย
     
3.การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน
ที่ศูนย์ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน
- รายใหม่ 2  ราย
- สะสม 159  ราย
- จำหน่ายสะสม 136  ราย
- อยู่ระหว่างกักกัน 23  ราย
อ้างอิงข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี
 
ข่าววันที่ : 09 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล เข้าซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดในพื้นที่ อ.บุณฑริก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
ข่าววันที่ : 09 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (web Conference)
 
ข่าววันที่ : 09 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงาน แม้มีมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid ที่อาจอุบัติรอบใหม่
 
ข่าววันที่ : 08 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงานแม้มีมาตรการผ่อนปรน
 
ข่าววันที่ : 08 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 11/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำวังยาง หมู่ที่8 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่8 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่8 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่17 ตำบลโพธิ์ไทร - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่17 ตำบลโพธิ์ไทร - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี pdf
ดูข่าวประกาศทั้งหมด
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด