สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
20 กรกฎาคม 2563
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]