องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4525-4735,045-243318 ต่อ 108
โทรสาร : 0-4525-5633
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :

นโยบาย

ประวัติความเป็นมาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจ สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
อำนาจหน้าที่
ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมิน
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะ และการศึกษาในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ส่งเสริมภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตรวจสอบการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และของกรม
ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของท้องถิ่นจังหวัด
รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับราชการ ตลอดจนสนองตอบต่องานนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 งาน 4 กลุ่ม คือ
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การกำกับดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
การประสานในการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาน ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรมบริการสาธารณะ
การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะปานกลาง (3 ปี) และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
การสนับสนุนด้านวิชาการ ข้อมูล และการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนา การประสานแผนพัฒนา และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น) ข้อมูลด้านรายไดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการด้านเงินกูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์
การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและการขอจำหน่ายหนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ ร่งเทศบัญยัติ ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นต้น
การจัดตั้ง ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น หรือการยุบสภาท้องถิ่น
การทำกิจกรรมนอกเขต หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานคดีแพ่ง คดีอาญา กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาว่ากระทำผิดคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
งานคดีปกครอง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานคดีละเมิด กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
งานติดตามผลทางแพ่งและทางอาญาของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือกรณีผิดปกติทางการเงิน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
การร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้อเรียนข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนจังหวัด (ก.จังหวัด) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
งานการเงิน

การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ข้องข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เช่น เงินเดือน สวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และของข้าราชการหรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคลากร
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดสรรภาษีและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การขอรับเงินบำเหน็จ
งานการเงินเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ เงิน ฌปค.หรือเงินภาษี
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและกฎหมายกำหนด
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบัญชี
การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
งานจัดสรร ควบคุมงบประมาณ การรายงานและงบเดือน
การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานตรวจสอบ
การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ตรจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงิน หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี และสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ภาระหน้าที่/พันธกิจ


ลักษณะการทำงาน

กฏระเบียบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รู้จัก อบจ. อุบล
บุคลากร อบจ.
สำนักงาน / กอง
สำนักปลัด อบจ.
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหาร อบจ.
คณะผู้บริหาร
นโยบายการบริหาร
รายงานประชุมผู้บริหาร
งาน นายก อบจ.
งานโซนกลาง (C)
งานโซนเหนือ (N)
งานโซนตะวันออก (E)
งานโซนใต้ (S)
กิจการสภา อบจ.
งานสภา อบจ.
สมาชิกสภา อบจ.
หน่วยงานในสังกัด
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร
ศูนย์สินค้า OTOP
สนามกีฬาทุ่งบูรพา
กองทุนสวัสดิการ อบจ.
โรงเรียนในสังกัด 12 แห่ง
การจัดการความรู้ KM อบจ.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อบจ. อุบล บริการประชาชน
Clinic Center
รถเครื่องจักรกลหนัก
รถไถเพื่อการเกษตร
รถกู้ชีพ 1669
จัดทำ Passport
จดทะเบียนพานิชย์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
อบจ. อุบล บริการข้อมูลวิชาการ
ข้อมูลจังหวัดอุบล
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เชิญเที่ยวจังหวัดอุบล
เรื่องราวเมืองอุบล
วิชาการที่น่าสนใจ
หน่วยงานในอุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเกษตรกรรม
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รงมลิงค์เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
เอกสารประชุมและสัมมนา
กระดานสนทนา
แผนที่อบจ.จาก GoogleMap
สำหรับเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี