; Bootstrap 101 Template
 
ข่าววันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ
 
ข่าววันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
ข่าววันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน เกรดบดอัดถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย ถนนสายบ้านโชคชัย อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
 
ข่าววันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสี่ยงบนท้องถนนถ่ายโอนฯ พื้นที่อ.เมืองอุบลราชธานี
 
ข่าววันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ pdf
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนบัวงามวิทยา pdf
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ pdf
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่งความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) pdf
ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี pdf
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน pdf
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400cc จำนวน 4คัน pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5400cc จำนวน 10คัน pdf
ดูข่าวประกาศทั้งหมด