09 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก อุบลราชธานี ***
 
07 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4***
 
05 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก
 
04 ธันวาคม 2561
*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 12 อำเภอนาเยีย ***
 
30 พฤศจิกายน 2561
*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 7/2561**