22 พฤษภาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**
 
22 พฤษภาคม 2561
*** โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2561 ***
 
21 พฤษภาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุม สภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561**
 
15 พฤษภาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 23 ***
 
11 พฤษภาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561 ***