โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม - บ้านสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1ตู้
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 23 บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก้อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน