สามัญ สมัยที่หนึ่ง ปี57 ครั้งที่2
โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 โรงเรียน
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 โครงการ
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน