ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี pdf
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน pdf
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400cc จำนวน 4คัน pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5400cc จำนวน 10คัน pdf
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน