โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย-บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 5000 ลบ.ม.เพื่อซ่อมบำรุงถนนสาย อบ.2192 เดชอดม - นาห่อม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไข ครั้งที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม-บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบุ่งคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังวสาหาร-บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลคำฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน