โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 2 คัน ให้กับโรงเรียนในสังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเถอดอนมดแดง - บ้านนามึน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน