โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม
โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการจัดหาวัสดุสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย 4000ถุง
โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการจัดหาวัสดุสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย 4000ถุง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 หลัง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112- บ้านหนองผือ หมู่ที่4 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน