โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0092 บ้านตบหู - บ้านฝั่งเพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2064 บ้านกลาง-บ้านโพธิ์ไทร อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0012 บ้านหนองสนม-บ้านนาชุม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0035 บ้านเอือดใหญ่-บ้านตุงลุงเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน