โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนากระแซง หมู่ที่ 13 ต.นากระแซง-บ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเทิ่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 ชุด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนภายในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 856 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ภายในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 856 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ภายในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน