โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเหล่างามพิทยา อำเภอโพธิ์ไไทร
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ 10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน