แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
สมัครเข้าเป็นนักเรียนศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ รุ่นที่91 ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562
โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 ชุด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน