โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดโฟมและพลาสติก
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน