โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด 21.00 x 15.00 เมตร โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ้านค้อทอง ม.3 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่-บ้านเหล่าดอนย่านาง ม.11 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกน้อย ม.4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย-บ้านดงกระชู ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข ม.1 ต.ศรีสุข-บ้านยางขี้นก ม.1 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชขธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.7 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย-บ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน