โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย-บ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ ม.7 ต.หัวเรือ-บ้านทุ่งใหญ่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเทิง ม.5 ต.ไร่น้อย-บ้านหนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ ม.7 ต.หัวเรือ-บ้านทุ่งใหญ่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ ม.12 ต.ทุ่งเทิง-บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน