โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดโฟมและพลาสติก
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไข ครั้งที่ 1
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 6 โครงการ
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 9 โครงการ
โครงการเช่ารถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบรูพา)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน