โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก ม.6 ต.หัวเรือ-บ้านหนองหว้า ม.9 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.คอแลน-บ้านแมด ม.4 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน ม.2 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน-บ้านหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านฟากทุ่ง ม.9 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาคำ ม.5 ต.สมสะอาด-ถ.สาย อบ.2196(เดชอุดม-นาห่อม)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน