แผนออกปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 3-20 เมษายร 2560
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน พร้อมติดตั้งหลังคา เครื่อยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 1 คัน
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน พร้อมติดหลังคาเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 1 คัน
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 โครงการ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน