โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดโฟมและพลาสติก
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 50 รายการ
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2068 บ้านนาเจริญ-บ้านสง่าบ้านนาม่วง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้าน อบ.ถ.1-0089 บ้านค้อใหญ่-บ้านนาสะอาด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ. 1- 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สาย อบ.ถ. 1 - 0119 บ้านนาหว้า - บ้านถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน