โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 ชุด
โครงการจัดซื้อวัสดุดินถมถนนภารกิจถ่ายโอน งานบำรุงรักษาทาง สาย อบ.2192 เดชอุดม - นาห่อม กม.2+850 - กม.6+625 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งโรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน