10 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**
 

09 กุมภาพันธ์ 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ : โรคติดต่อชายแดน และโรคติดต่ออื่นๆ***
 

08 กุมภาพันธ์ 2562 - ***อบจ.อุบลฯอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม โรงเรียนในสังกัดฯ ***
 

07 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ**
 

06 กุมภาพันธ์ 2562 - คณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน