07 ธันวาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1***
 

07 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ***
 

07 ธันวาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี***
 

06 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(video conference system)ในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี
 

06 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 13 อำเภอบุณฑริก ***