20 สิงหาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมมือ ตำรวจทางหลวง อบรมอาสาจราจรป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน***
 

19 สิงหาคม 2562 - ***สภา อบจ.อุบลราชธานี เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่สอง***
 

19 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562***
 

16 สิงหาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานีออกตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562***
 

16 สิงหาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 อ.ตระการพืชผล ***