12 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี***
 

12 มิถุนายน 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
 

11 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1***
 

11 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ***
 

10 มิถุนายน 2562 - **อบจ.อุบลฯ จัดประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี**