18 เมษายน 2562 - ***รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดอุบลราชธานี
 

18 เมษายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ***
 

13 เมษายน 2562 - *อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562**
 

13 เมษายน 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำสี่แผ่นดิน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวประจำปี 2562**
 

11 เมษายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562***