26 มิถุนายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
 

23 มิถุนายน 2560 - อบจ.อุบลฯ แนะนำวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับคณะครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 

23 มิถุนายน 2560 - พิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3
 

23 มิถุนายน 2560 - การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของคณะทำงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
 

21 มิถุนายน 2560 - โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่จังหวัดอุบลราชธานี “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่องานพระราชา”