องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ข่าวประจำวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560

นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ระเบียบงานสารบรรณ ทักษะในการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานและสรุปรายงาน
” สำหรับข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานและการสรุปรายงาน
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาราชการ ตลอดจนใช้เป็น
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรในการนำปัญหา
อุปสรรค ไปสู่การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี จำนวน 143 คน

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี