องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

สื่อมวลชนจังหวัดอุบลฯ เข้าสัมภาษณ์ นายสุทัศน์ เรืองศรี ถึงโครงการชลประทานระบบท่อสู่ท้องถิ่น

ข่าวประจำวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560

สื่อมวลชนจังหวัดอุบลฯ เข้าสัมภาษณ์ นายสุทัศน์ เรืองศรี ถึงโครงการชลประทานระบบท่อสู่ท้องถิ่น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อบจ.อุบลฯ นายกรกช ภูมี สื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าสัมภาษณ์ นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายก อบจ.อุบลฯ ถึงประเด็นการส่งเสริม
โครงการชลประทานระบบท่อสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะออกอากาศทางเพจ เฟสบุ๊คทั่วโลก
ในรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เวลา 16.00-17.00 น.
และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.อุบลราชธานี FM.98.5 MHz
ช่วงรายการข่าวบ้านเฮา เวลา 06.00-07.00 น.

นายสุทัศน์ เรืองศรี ให้สัมภาษณ์ว่า อบจ.อุบลฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการตามนโยบาย "น้ำดี"
มาตั้งแต่ปี 2552 โดยส่งเสริม สนับสนุน เครื่องสูบน้ำและท่อพีวีซี ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
ต่างๆ เป็นการนำร่องทั้งจังหวัดจำนวน 25 อำเภอ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ก็ได้ผลตอบรับ
เป็นที่น่าพอใจ ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการฯหาเลี้ยงชีพได้ ไม่ต้องอพยพ
ถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดโครงการชลประทานระบบท่อสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
และได้มาตรฐาน อบจ.อุบลฯ จึงจัดทำโครงการวิจัย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ
โดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อท้องถิ่น โดยร่วม ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 4 ฝ่าย
ได้แก่ อบจ.อุบลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ,มมหาวิทยาลัยอุบลฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย โดยได้มีการดำเนินการมาแล้วจำนวน 2 รุ่น ในรุ่นแรกมี สมาชิก 6 กลุ่ม รุ่นที่ 2 มีสมาชิก 8 กลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 20-50 คน พื้นที่การเกษตรเฉลี่ย 50-150 ไร่ /คน

สำหรับการทำงานคณะวิจัยได้ร่วมกันค้นหาปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยผ่านวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง
อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และวางแผน
การผลิตด้วยตนเอง ก่อนจะต่อยอดพัฒนาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี