องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ข่าวประจำวันที่ : 14 มีนาคม 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี
มอบหมายให้นางนาตยา โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษานายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิด
การฝึกอบรมสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีผู้บริหาร ประธาน
สภา สจ.เขตพื้นที่ อ.นาตาล อ.น้ำยืน อ.เขมราฐ ตลอดจนนายกเทศบาลตำบลหัวนา
พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ เข้าร่วมกว่า 350 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบล
หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

อบจ.อุบลฯ ได้จัดให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ /ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ อภิชาติ-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพวิดีโอ/ กฤตพรต/จอโปรเจคเตอร์/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯสำนักปลัด อบจ.อุบลผฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี