องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประจำวันที่ : 15 มีนาคม 2560

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอบรม
ให้ความรู้และเผยแพร่เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ณ ห้องประชุมอาคารโอทอป
เซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อการจัดสรรทรัพยากร ธรรมชาติ มาใช้ในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึก และกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว
อีกทั้งตระหนักถึงการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#ฐนิตา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี