องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

ข่าวประจำวันที่ : 18 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดร่วมงาน วันท้องถิ่น
ไทย ประจำปี 2560 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) ซึ่งกิจกรรมในงานเป็นการถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เพื่อสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น "สุขาภิบาล
ท่าฉลอม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี
เป็น “วันท้องถิ่นไทย”เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไก
หลักในการที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มุ่งมั่นในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้นด้วย

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/โกศล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ #ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี