องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ

ข่าวประจำวันที่ : 20 เมษายน 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ

วันที่ 20 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์/พยาบาล
ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ รพ.สต.ม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพจัดขึ้นภายใต้โครงการ
"องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด
ตรวจความเข้มของเลือดการวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาค
โลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล
ได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ธีรพล-ข่าว /กฤช-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี