องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ต.นาส่วง อ.เดชอุดม

ข่าวประจำวันที่ : 16 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ต.นาส่วง อ.เดชอุดม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด"โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย" โดยมีคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบจ. , รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาส่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ในเขตพื้นที่ ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ เข้าร่วมกว่า 300 คน
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาส่วง จ.อุบลราชธานี

โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมร่วม
กันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้าง
องค์ความรู้ /ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วม
กับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ,นิ่ง/ธีรพล-วิดีโอ /สิทธิพล-จอโปเจคเตอร์ / พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี