องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ข่าวประจำวันที่ : 17 พฤษภาคม 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานประชุมเสวนา "สภากาแฟอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ณ สวนสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีนายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ จากหน่วยงานราชการ ภายในจังหวัด/หน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมงาน จังหวัดอุบลราชธานี
ได้จัดประชุมเสวนา สภากาแฟอุบลราชธานี ปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้ส่วนราช
การ หน่วยงานต่างๆ ได้ผลัด เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดงานซึ่งกิจกรรมภายใน
งานมีการพบกัน ระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีส่งผลให้เกิดความ
สามัคคี ปรองดอง และพัฒนาจังหวัดให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ได้มอบธงการจัดงานในครั้งต่อไปให้กับสำนักงานสาธารณสุข อุบลราชธานี ในการเป็นเจ้า
ภาพจัดงานในครั้งต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี