องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2

ข่าวประจำวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560

เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสุรพล สายพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2
โดยมีพันตำรวจเอกสามารถ แก้วเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
มีอาสาสมัครชุมชน , ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมอบรม จำนวน 550 คน
ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จำนวน 34 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างเครือข่าย
และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
สร้างความสามัคคีปรองดองกันในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ ภูมินทร์-วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี