องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 4

ข่าวประจำวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560

เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 4

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 4โดยมีพันตำรวจเอกสามารถ แก้วเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาสาสมัครชุมชน/ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ
เข้าร่วมอบรม จำนวน 550 คน ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จำนวน 34 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
สร้างความสามัคคีปรองดองกันในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ กฤช -ภาพนิ่ง/ ธีรพล-วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

2.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี