องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่3

ข่าวประจำวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560

เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันยาเสพติด
รุ่นที่ 3โดยมีนางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตรายงานวัตถุประสงค์ของโครฝการ
โดยมีอาสาสมัครชุมชน/ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรม จำนวน 550 คน ณ หอประชุม ตชด.22 จังหวัดอุบลราชธานี
โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จำนวน 34 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชน ชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานให้มีความสอดคล้อง
ซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคีปรองดองกันในชุมชน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ วนัส-วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี