องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

ข่าวประจำวันที่ : 01 สิงหาคม 2560

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ปี 2560 พร้อมแจ้งขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
โครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund)
และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ตลอดจนการจัดประกวดหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะเวลา 1 ปี เรื่องการดำเนินการโครงการ น้ำคือชีวิต
ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ โครงการคัดเลือกตลาดสด อปท.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2560
พร้อมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 และขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุจริต
ประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งนี้หากพบให้ชี้เบาะแสหรือส่งหลักฐานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อ
ให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี