องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ข่าวประจำวันที่ : 04 สิงหาคม 2560

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
.....โดยก่อนประชุม ได้ทำพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ แก่นายอำเภอจำนวน 3 ราย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่
หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2560 พิธีมอบป้ายสถานศึกษาสวมหมวกนิรภัย 100% โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน พร้อมทำการมอบรางวัลต่างๆ อาทิ โครงการ
TO BE NUMBER จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลกิจกรรมการแกะสลักเทียนเยาวชนครั้งที่ 2 รางวัลประกวดภาพถ่าย
การแข่งขันเจ็ทสกีในหัวข้อ Action Water Sport จากนั้นได้ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวทางและนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นปีแห่งการซ่อมสร้าง ทั้งนี้ได้นำ
เสนอหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รายงานเร่งรัฐเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ.2560 การประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐการคาดหมายลักษณะอากาศประจำถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และวาระอื่น ๆ และได้นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมพรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี