องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุมมอบนโยบายประจำเดือน สิงหาคม 2560

ข่าวประจำวันที่ : 07 สิงหาคม 2560

ประชุมมอบนโยบายประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาอบจ.
อุบลราชธานี ชั้น 3
.....โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการประจำเดือน
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนำเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน"
และนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี ตามแนวทาง "หัวใจรับใช้ประชาชน"

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี