องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.

ข่าวประจำวันที่ : 09 สิงหาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.

วันที่ 9 สิหาคม 2560
.....นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดอุบลราชธานี
.....เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กำหนดให้การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะต้องผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้พิจารณาความเห็นชอบในแผน ก่อนจะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง จึงได้ดำเนินการประชุมดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปอีกด้วย

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี