องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบาย ประจำเดือนกันยายน 2560 พร้อมมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ดำเนินกิจกรรม 9ส. ดีเด่น**

ข่าวประจำวันที่ : 04 กันยายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบาย ประจำเดือนกันยายน 2560 พร้อมมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ดำเนินกิจกรรม 9ส. ดีเด่น**

วันที่ 4 กันยายน 2560
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560 พร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9ส.) ประจำปี 2560 ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดฯ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
สำหรับพิธีพร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9ส.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ดีเด่น อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประกวดฯ มีดังนี้
-ประเภทส่วนราชการ ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่.
1. รางวัลชนะเลิศ กองคลัง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองแผนและงบประมาณ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองช่าง
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ประเภทบุคคลระดับหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางศิริณา แก้วมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์
4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
-ประเภทบุคคลระดับข้าราชการทั่วไป ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจักณรินทร์ โจมหาร นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายถนอม ประทุมมาศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายนิรันดร์ ชูจิต นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายสุรพงษ์ ฟักทอง นักบริหารงานช่างระดับต้น สังกัด กองช่าง
และรางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล

สมใจ-ข่าว/พอชาย-กฤช-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-โกศล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

35_resize.jpg

36_resize.jpg

37_resize.jpg

38_resize.jpg

39_resize.jpg

40_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี