องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560

ข่าวประจำวันที่ : 29 กันยายน 2560

อบจ.อุบลราชธานีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560


วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุดใจ จันทำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย
งานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
โดยก่อนการประชุม ประธานได้ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการและมอบโล่ การประกวด อำเภอสะอาด ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ จากนั้นที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ก่อนจะแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงานอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,เรื่องโครงการควบคุมวัณโรคและสถานประกอบการณ์ไข้หวัดใหญ่ ,โรคมือเท้าปาก และวาระอื่นๆ

จารุณี-ข่าว/ ภูมินทร์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี