องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข่าวประจำวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 1 พ.ย.60 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2560 โดยภายในพิธีได้
นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมพิธีตักบาตรพร้อมถวายภัตตราหาร
แด่พระสงฆ์ โดยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก.ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบวิธี
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และนำมาบังคับ
ใช้แทนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ดังนั้น จึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน
ของทุกปี เป็นวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนตามหน้าที่ ของบุคลากรในสังกัดและเพื่อความเป็นสิริมงคล สืบต่อไป

สมใจ-ข่าว/พอชาย-พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

23.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี