องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี 2561

ข่าวประจำวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัด
งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน ประจำปีและงานกาชาดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560
– วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า )เพื่อเป็นการหารายได้ให้
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการจัดงานและมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการ จำนวน 24 ฝ่าย เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในจังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี