องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี (Big Cleaning Day)

ข่าวประจำวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี (Big Cleaning Day)

วันที่ 9 พ.ย.2560 ที่ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง) เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2560 Big Cleaning Day
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมกับ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ หน่วยงาน
ต่างๆ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
โดยทุกหน่วยงานได้ระดมทรัพยากรในการทำความสะอาด อาทิ รถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาด รถบรรทุกขน
ย้ายวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด บริเวณชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่ากอไผ่ เขตเทศบาลเมืองวาริน
ชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพ การให้คำแนะนำด้านส่งเสริมอาชีพ
แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟู ปรับปรุง รื้อถอนซากปรักหักพัง ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา
หรือที่พักอาศัยเดิม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน องค์การสาธารณกุศล ตลอดจนจิตอาสาให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบอุทกภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ กฤช,พิสิฐษ์,พอชาย-ภาพนิ่ง/ธีรพล-วิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

12.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี