องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดุบลราชธานี **

ข่าวประจำวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดุบลราชธานี **

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.เข้าร่วมประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา โดยส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 โดยมีกิจกรรมและจัดนิทรรศการ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

#ฐนิตา-ข่าว/ กฤช-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี