องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วม พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 04 ธันวาคม 2560

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วม พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี***

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา ในระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี