องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 ***

ข่าวประจำวันที่ : 11 มกราคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 ***

วันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาอบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี