องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร”***

ข่าวประจำวันที่ : 05 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร”***

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561“หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
สำหรับหลักสูตรการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามประกาศกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีวิทยากรดร.สวาท สุทธิอาคาร ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะและรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 235 คน

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ#
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี