องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ***

ข่าวประจำวันที่ : 13 มิถุนายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ***

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสาวนาตยา โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษานายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3
ด้วยคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 220 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ อบจ.อุบลราชธานี เกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษา ของ อบจ.อุบลราชธานี (โรงเรียนพอเพียง) โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอบรรยายสรุป ภารกิจการทำงานของ อบจ.อุบลราชธานี และสรุปเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี (รร.ไร่ใต้ประชาคม) ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงดีเด่น ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นเน้นให้เด็กและชุมชน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป

จารุณี-ข่าว/ณัฐพล-ภาพ/ครรชิต-ช่างเทคนิค/พิสุทธิ์-ตรวจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี