องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ***

ข่าวประจำวันที่ : 13 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ***

วันที่ 13 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 อบจ. อุบลราชธานี
โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี มาตรการการประหยัดไฟฟ้า การจัดกิจกรรม 9 ส.ในโรงเรียน และแจ้งให้ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ สรุปการตรวจสอบการบันทึกระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการศึกษา สรุปและรายงานโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เรื่องการขออนุมัติเบิกจ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อแจ้งให้ทราบและทำความเข้าใจถึงแนวทาง การปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีระบบถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ ธีรพล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี