องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2561 ***

ข่าวประจำวันที่ : 13 มิถุนายน 2561

*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2561 ***
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น3 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลกรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้ส่งโครงการเพื่อให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อที่จะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

#ฐนิตา-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ พิสุทธิ์-ตรวจ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี