องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลฯ จัดโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ รุ่นที่ 5 อำเภอเดชอุดม ***

ข่าวประจำวันที่ : 25 มิถุนายน 2561

*** อบจ.อุบลฯ จัดโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ รุ่นที่ 5 อำเภอเดชอุดม ***

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใย ใส่ใจ คนพิการ รุ่นที่ 5 ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวัชระ นวลอินทร ์และนายประพัฒน์ พาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอเดชอุดม ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้พิการที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อีกด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์เอื้ออาทรคนพิการขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและช่วยเหลือผู้พิการ ให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการและสิทธิที่ผู้พิการพึงจะได้รับ ประสานงานในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้พิการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่รายได้ของผู้พิการและผู้ดูเเลผู้พิการ สืบเนื่องจากเหตุข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ " องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใย ใส่ใจ คนพิการ " ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทำตุ๊กตาการบูร และการทำตุ๊กตาถุงเท้า (ก้อนดับกลิ่น) ให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูเเลคนพิการได้รับการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกระดับให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนให้ได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องอื่นๆต่อไป

ภูมินทร์ - ภาพ,ข่าว/ พิสุทธิ์ - ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี