องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2561***

ข่าวประจำวันที่ : 03 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2561***

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
โดยก่อนการประชุมมีพิธีมอบโล่รางวัลเสมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559 ซึ่งมีสถานศึกษา ผู้บริหารและครู ได้รับรางวัลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณงามความดีและชื่อเสียงให้แก่อำเภอน้ำยืน รวมทั้งประมวลข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561 ตลอดจนแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เช่น การกำกับดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย/อำนาจหน้าที่/ภารกิจ/ความเดือดร้อน/นโยบายรัฐบาล ไทยนิยมยั่งยืน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ การเร่งรัดบริหารงบประมาณ 2561/2562 แผนงานโครงการปี 2563 และจังหวัดใสสะอาด ศูนย์ป้องกันทุจริตอำเภอ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

#สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ#
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี