องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 11***

ข่าวประจำวันที่ : 11 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 11***

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดำเนินกิจกรรมโครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จ.อุบลราชธานี โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ตลอดจนเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สายด่วน 1669 ครอบคลุมทั่วทั้ง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 11
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด หรือนักเรียนที่สนใจเรียนรู้งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีองค์ความรู้ฝึกทักษะสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนชุดปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ไปถึง ได้อย่างถูกวิธีและทันต่อสถานการณ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็น อาสาฉุกเฉินชุมชนตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

จารุณี-ข่าว/ธีรพล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี