องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 08 กันยายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี***

วันที่ 8 กันยายน 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เป็นประธาน เปิดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กว่า 1,500 คน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดและโรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งประกอบด้วยการกำจัดวัชพืช ริมถนน การปลูกหญ้าแฝกจำนวน 10,000 ต้น รอบอ่างเก็บน้ำ ,เทพื้นถนนคอนกรีต การล้างทำความสะอาดถนนโดยรอบโรงเรียน ซึ่งพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี และได้มีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกันประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น โดยมี ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หรือ ศอญ. เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงาน ระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการมีส่วนร่วมทำงานแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ เพื่อให้คนในชาติในชุมมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน “รักษา สืบสาน ต่อยอด” เพื่อความมั่นคงและความสุขของประชาชนสืบไป

จารุณี-ข่าว/ กฤช,พอชาย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์,กฤตพรต,ธีรพล-ภาพวิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี