องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561***

ข่าวประจำวันที่ : 24 กันยายน 2561

**อบจ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561***

วันที่ 24 กันยายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่5/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีการร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

#ฐนิตา -ข่าว /กฤช-ภาพ /พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี