องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี มอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 แก่บุคลากรในสังกัด***

ข่าวประจำวันที่ : 01 ตุลาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี มอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 แก่บุคลากรในสังกัด***

วันที่ 1 ตุลาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ดีเด่นประจำปี พ.ศ 2561 และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดฯ โดยมีนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัด อบจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี
โดยกิจกรรมฯ 9 ส.ประจำปี พ.ศ.2561 นี้ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุภาพ สวยงาม สร้างสรรค์และสัมฤทธิผล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเตือนบุคลากรในสังกัดฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และการให่บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและประชาชน นอกจากนั้นประธานได้มอบนโยบายในการปฏิบัติให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี โดยเน้นย้ำในเรื่องของ การปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องถูกต้อง ตามระเบียบโดยการนำข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน" และนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยยึดหลักการตามคติพจน์ " อบจ.อุบลฯ หัวใจรับใช้ประชาชน" ต่อไป

จารุณี-ข่าว/กฤช,พิสิทธิ์,-ภาพ/ ครรชิต-ช่างเทคนิค/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี