องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด)

ข่าวประจำวันที่ : 09 ตุลาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด)
ครั้งที่ 4/2561***

วันที่ 9 ตุลาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดและประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี
โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบ เรื่อง กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ให้ครบถ้วน และเป็นไปตามโครงสร้างและองค์ประกอบที่กำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ. ตามโครงการและองค์ประกอบตามที่กระทรวงมหาดไทยได้หารือกับภาคเอกชน ดังนั้นเพื่อให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ครบถ้วน และเป็นไปตามโครงสร้างและองค์ประกอบที่กำหนด จึงจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเกิดความเรียบร้อย ต่อไป

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี