องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

** อบจ.อุบลราชธานี ประชุม เตรียมความพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี **

ข่าวประจำวันที่ : 26 ตุลาคม 2561

** อบจ.อุบลราชธานี ประชุม เตรียมความพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี **

วันที่ 26 ตุลาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี และกรมสุขภาพจิต เลขานุการ โครงการ To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One (To Be Number One Friend Conner) และติดตามผลดำเนินงานโครงการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการ To Be Number One จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเลือกสถานที่ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่รับเสด็จ และเปิดศูนย์ เพื่อนใจ To Be Number One (To Be Number One Friend Conner)

ฐนิตา-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี