องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข่าวประจำวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 1 พ.ย. 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนาย กอบจ.อุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก.ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และนำมาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ดังนั้น จึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และนับบิณฑบาตร โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ ส่วนฝ่ายฆราวาส ประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมพิธีตักบาตรพร้อมถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของ อบจ.อุบลราชธานี และเพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรทั้งต่อตนเองและครอบครัวสืบต่อไป

จารุณี-ข่าว/โกศล-พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

35_resize.jpg

36_resize.jpg

37_resize.jpg

38_resize.jpg

39_resize.jpg

40_resize.jpg

41_resize.jpg

42_resize.jpg

43_resize.jpg

44_resize.jpg

45_resize.jpg

46_resize.jpg

47_resize.jpg

48_resize.jpg

49_resize.jpg

50_resize.jpg

51_resize.jpg

52_resize.jpg

53_resize.jpg

54_resize.jpg

55_resize.jpg

56_resize.jpg

57_resize.jpg

58_resize.jpg

59_resize.jpg

60_resize.jpg

61_resize.jpg

62_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี