องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562***

ข่าวประจำวันที่ : 08 มกราคม 2562

***อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562***

วันที่ 8 มกราคม 2562
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยและสมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานีจึงเรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องและมีคำสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี