องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย และ kick off กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day***

ข่าวประจำวันที่ : 09 มกราคม 2562

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย และ kick off กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day***

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.อุบลราชธานีพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง" และ kick off กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม จำนวนมาก
สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกัน ทั้งจังหวัดและทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

#สมใจ-ข่าว/ณัฐพล,พอชาย,กฤช,พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดิโอ/วีระศักดิ์,ธีรพล-ภาพมุมสูง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี