สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
16 มิถุนายน 2563
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]