กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบ มาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคะณกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สัตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวผู้พิการ


นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางภคกร ทองเลิศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

นางสุจิรา จองโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางจำนง อังคุระษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเด่นนภา ตรงเที่ยง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนพภาภรณ์ กระบวนศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวเมตตา เจริญภูรีวัชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน