กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนา 3 ปีแผนพัฒนา 4 ปีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแผนการดำเนินงานประจำปีสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนา
กรอบการประสานโครงการพัฒนารายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสาวจีรภัทร์ สมเทพ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผนงานฝ่ายงบประมาณฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสถิต เสนา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นางพนัชญา บุญแข็ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางจงจิตต์ สิริภักดีกุล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวรัตนาพร บุญพิชิตทรชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางราตรี ไชยพันโท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวรรณพร ทับทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายภูมินทร์ ศรีทานันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสุมาลี สังข์เงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพีรนันท์ ไม้น้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางธัญญาพัชร จันทร์สว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกิรกนก ยุระชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกมลศักดิ์ สายเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพรธิภาดา เจริญปพิชญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุดาวัลย์ บุญพร้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวละไม มาตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิภา นามวงศ์ษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกัญญาภัทร ทองผาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายทวีชัย ถิ่นขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรพรรณ เอี่ยมในวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเทียนชัย วงศ์บัว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุพิศ จันลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน