กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานวางแผนปฏิบัติการสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบถนน สะพาน อาคาร ท่อลอดเหลี่ยม งานโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำระเบียนประวัติ โครงสร้างพื้นฐาน งานติดตั้ง
ซ่อมบำรุง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร งานตรวจสอบการก่อสร้าง
งานจัดทำแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่งๆ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


นายสมาน ขั้นชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบฝ่ายควบคุมการก่อสร้างฝ่ายผังเมืองฝ่ายวิศวกรรมโยธาฝ่ายเครื่องจักรกล

นายธรรมชาติ อรรถเวทิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายธเนษฐ ยืนยิ่ง
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีสิทธุ์ชัย
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

นายกริชเพชร ศรีธัญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

นายสิทธิพล ชานนท์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายจักรกล

นายธรรมชาติ อรรถเวทิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายธเนษฐ ยืนยิ่ง
นายช่างโยธาอาวุโส

นายชลสวัสดิ์ โพธิ์งาม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายจุฬชาติ พลราษฎร์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายสิทธิพล ชานนท์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายเอกลักษณ์ สำเภา
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายธเนษฐ ยืนยิ่ง
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวสุกัญญา วงศ์จอม
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

นายอัครเดช ทองผุด
นายช่างโยธาอาวุโส

นายสิทธิพล ธรรมสาร
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายภาคิน บัวเงิน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายทวีป มิลาวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวสมฤทัย อินผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนพัฒน์ ธรรมทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายวรจักร พลศรีเมือง
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวีระศักดิ์ ทิพระษาหาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หิรัญกุลธวัช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทวีศักดิ์ จารุนัย
นายข่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นางสาวอุษารัตน์ อินทร์งาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายรุจน์ บุญเสียน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายนพกร โชติเนตร
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายพงศ์ศักดิ์ อาชาชาญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายฉัตรพงษ์ พัฒนกุล
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายสุเทพ ทองคุณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวชญานุช มุ่งพันกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสิริกร ป้องกัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภาสกร รางสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน